Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Smukłe widelce.

24.11.2018

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem blogu smuklwidelce.pl realizuje Justyna Porowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Justyna Porowska – edukacja żywieniowa i fotografia z siedzibą w Rzeszowie (35-045), ul. Hetmańska 16/9, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 813-35-07-707.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail smuklewidelce@gmail.com.

§  1: Definicje

Administrator zwany dalej sprzedawcą– Justyna Porowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Justyna Porowska – edukacja żywieniowa i fotografia z siedzibą w Rzeszowie (35-045), ul. Hetmańska 16/9, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 813-35-07-707.

Cena – opłata należna za Produkt udostępniany za pośrednictwem Serwisu, podawana na łamach Serwisu, płatność której jest warunkiem dostępu do Produktu.

Dane osobowe – Dane Użytkownika Serwisu gromadzone w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia oraz w ramach Polityki Cookies.

Ebook, Produkt – Książka w wersji elektronicznej dostępna do nabycia na łamach Serwisu, mająca charakter treści cyfrowej niezapisanej na nośniku materialnym.

Formularz Zamówienia lub Formularz – Interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, wpisanie danych osobowych, akceptację Regulaminu, potwierdzenie Zamówienia.

Kod dostępu – adres e-mail podany przez Zamawiającego umożliwiający mu dostęp do treści cyfrowej po dokonaniu płatności

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Polityka Cookies – Zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka”.

Pośrednik lub Dotpay.pl – Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, numer REGON 240770255 pośrednicząca w organizacji płatności za Produkt poprzez serwis www.dotpay.pl

Regulamin – zbiór przepisów normujących zasady korzystania z serwisu i produktów wydawanych przez stronę.

Serwis – Strona internetowa zamieszczona na domenie www.smuklewidelce.pl/blog

System Teleinformatyczny – Zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.

Umowa – Umowa licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Produktu oraz dostarczenia egzemplarza Produktu, zawierana pomiędzy Zamawiającym a Administratorem.

Ustawa – Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Utwór – Wedle definicji z ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych „Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”.

Użytkownik – Osoba fizyczna korzystająca z Usługi.

Zamawiający – Użytkownik, która złożył lub jest w trakcie składania Zamówienia.

Zamówienie – Oświadczenie woli Zamawiającego składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

§ 2: Postanowienia wprowadzające

Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Serwisu, Zamawiający może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach serwisu.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Zamawiającym a Sprzedawcą.

Każdy Zamawiający musi zaakceptować treść powyższego regulaminu w trakcie składania Zamówienia.

Wszystkie Ceny produktów podane na stronach Serwisu są cenami brutto.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Administrator oraz do korzystania z Produktów, są następujące: (1) urządzenie z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty e-mail; (3) przeglądarka Internetowa na urządzeniu Użytkownika w najnowszej wersji (4) oprogramowanie służące do odczytu plików z rozszerzeniem „pdf”.

W Serwisie Umowy zawierane są w języku polskim.

§ 3: Składanie zamówienia

Użytkownik w celu złożenia Zamówienia zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1) wejść na bloga w zakładkę „ebooki”

2) W okienku wpisać adres swojego e-maila w celu dokonania zapłaty (adres e-mail jest jednocześnie Kodem dostępu do treści e-booka po dokonaniu płatności)

3)kliknąć Formularz zamówienia „kup ebooka”

4) zaakceptować regulamin – akceptacja regulaminu jest dobrowolna lecz niezbędna do dokonania zakupu

5) kliknąć przycisk „Zapłać” – następuje przekierowanie do serwisu Dotpay.pl w celu dokończenia płatności

6) Po dokonaniu płatności następuje przekierowanie z powrotem do strony zakupowej (smuklewidelce.pl/blog/ebooki) – należy wpisać ponownie e-mail i pobrać zakupiony Ebook na swoje urządzenie elektroniczne za pomocą przycisku „pobierz ebook”

7) dostęp do ebooka na serwisie smuklewidelce.pl/blog/ebooki trwa 365 dni od momentu dokonania płatności

8) Z chwilą złożenia Zamówienia (kliknięcia w przycisk “zapłać”) między Zamawiającym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowej objętej zamówieniem.

§ 4: Realizacja zamówienia – formy dostawy i metody płatności

Dokonanie płatności Ceny następuje drogą elektroniczną.

Po złożeniu Zamówienia i kliknięciu „Zapłać” Zamawiający jest zobowiązany do wpłaty Ceny na rzecz Administratora zwanym także Sprzedawcą poprzez realizację przelewu korzystając z usług świadczonych przez Pośrednika (www.dotpay.pl).

Realizacja Zamówienia odbywa się drogą elektroniczną. Po złożeniu Zamówienia i dokonaniu przez Zamawiającego stosownej wpłaty Ceny zgodnej z eksponowaną w formularzu oraz po otrzymaniu przez Administratora od Pośrednika potwierdzenia wpłaty od Zamawiającego, Administrator za pośrednictwem Systemu Informatycznego Serwisu niezwłocznie po wpłacie Ceny, jednak nie później niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny od wpłaty Ceny, automatycznie wysyła wiadomość poczty elektronicznej potwierdzającą realizację Zamówienia na adres e-mail wybrany przez Zamawiającego podczas wypełniania Formularza Zamówienia zawierającą unikalny link, który po kliknięciu przekierowuje do Serwisu smuklewidelce.pl/blog i daje możliwość zapisania Ebooka na urządzeniu Zamawiającego.

Link do Ebooka zawarty w wiadomości e-mail wysyłanej do Zamawiającego jest aktywny przez 365 dni od momentu doręczenia tej wiadomości. Zamawiający ma więc 365 dni na pobranie Ebooka na swoje urządzenie. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający w celu pobrania Ebooka ma możliwość zgłosić się do Administratora, poprzez adres e-mail Administratora: smuklewidelce@gmail.com

§ 5 Zasady korzystania z Produktu i Prawa Autorskie

Po otrzymaniu drogą elektroniczną wiadomości potwierdzającej Zamówienie, Zamawiający ma prawo zapisać otrzymany plik cyfrowy na dysku komputera lub urządzenia mobilnego korzystając z linka zawartego w wiadomości.

Treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy (Ebook) zapisana jest w formacie PDF (Portable Document Format). Ebook może zostać otwarty i odczytany za pomocą bezpłatnego programu Adobe Reader, jak również za pomocą innych bezpłatnych programów i aplikacji dających możliwość odczytu pliku w formacie PDF dostępnych także w wersji dla urządzeń mobilnych.

Ebook jest Utworem w rozumieniu Ustawy i jest przedmiotem prawa autorskiego oraz rezultatem usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym.

Zamawiający ma prawo do korzystania z Produktu zgodnie z treścią Ustawy, co oznacza, że kopiowanie i powielania w celach innych niż dla celów osobistego użytku prywatnego, zgodnie z Regulaminem, a w szczególności zwielokrotnianie, drukowanie, najem, użyczenie, jakiekolwiek rozpowszechnianie jak również wysyłanie Produktu drogą tradycyjną lub elektroniczną, udostępnianie na łamach innych serwisów internetowych, upublicznianie oraz jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie Produktu w całości lub w częściach są zabronione.

§ 6: Procedura zwrotów i reklamacji

Zamawiający ma prawo do reklamacji usługi płatności. W tym celu Zamawiający może skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną na adres smuklewidelce@gmail.com. Jeśli wina nie leży po stronie Administratora, Administrator przekazuje sprawę do Pośrednika (dotpay.pl), który rozpatruję ją i kontaktuje się z Zamawiającym celem wyjaśnienia.

Podstawa i zakres odpowiedzialności Administratora względem Zamawiającego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

Administrator zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Produkt bez wad.

Reklamacja może zostać złożona przez Zamawiającego na przykład: pisemnie na adres Administratora lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: smuklewidelce@gmail.com.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Administratora w powyższym terminie oznacza, że Administrator uznał reklamację za uzasadnioną.

Użytkownik, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (Art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

§ 7: Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, użytkownik ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 8: Polityka prywatności i plików cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem

https://smuklewidelce.pl/blog/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/

§ 9: Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.