Regulamin sklepu internetowego Smukłe Widelce.

Sklep internetowy Smukłe widelce, działający pod adresem internetowym https://smuklewidelce.pl/sklep/ prowadzony przez firmę Justyna Porowska – Edukacja żywieniowa i fotografia z siedzibą w Rzeszowie (35-101), ul. Stolarska 4, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 813-35-07-707.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail justyna@smuklewidelce.pl

§ 1 Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – Justyna Porowska – Edukacja żywieniowa i fotografia z siedzibą w Rzeszowie (35-101), ul. Stolarska 4, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 813-35-07-707.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://smuklewidelce.pl/sklep/

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Produkt Elektroniczny – produkt niematerialny, zapisany w postaci elektronicznej (cyfrowej), w szczególności e-book, nagranie audio lub wideo, e-kurs, akcje i dodatki do programu Photoshop, którego twórcą jest Sprzedawca; Produkt Elektroniczny stanowi treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 2 Kontakt ze Sklepem

 • Adres e-mail Sprzedawcy: justyna@smuklewidelce.pl
 • Numer telefonu Sprzedawcy: +48 533 536 876
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 44 1050 1562 1000 0097 0000 6258
 • Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00 – 18:00

§ 3 Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów Elektronicznych.

Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronie głównej j i podstronach Sklepu.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, jak rówież także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.

Wszystkie ceny Produktów podane na stronie głównej lub podstronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 • włączona obsługa plików cookies

§ 5 Zakładanie Konta w Sklepie

Aby założyć Konto w Sklepie, należy zakupić dowolny produkt i wypełnić Formularz rejestracji, lub skorzystać z opcji rejestracji dostępnej na podstronie https:// smuklewidelce.pl/moje-konto

Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych podczas rejestracji lub danych otrzymanych w mailu zwrotnym.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w Regulaminie. Klient traci w tym przypadku dostęp do zakupionych produktów oferowanych na stronie internetowej.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny)
 • po dodaniu wszystkich produktów, przejść do koszyka
 • w podsumowaniu koszyka kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”
 • zalogować się, lub uzupełnić dane płatności
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości email,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu
 • płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 • wybrać formę dostawy zamawianych Produktów – w przypadku Produktów Elektronicznych jedyną formą dostawy jest dostawa w postaci wiadomości e-mail zawierającej odnośnik, pozwalający Klientowi uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać zakupiony Produkt Elektroniczny na własne urządzenie,
 • w przypadku chęci otrzymania faktury, należy podać niezbędne dane do faktury (tylko, jeśli Klient chce otrzymać fakturę jako dowód zakupu Produktów objętych zamówieniem) – faktura zostanie doręczona Klientowi automatycznie w formie elektronicznej. Będzie również dostępna na podstronie https://smuklewidelce.pl/moje-konto/orders/
 • zapoznać się z regulaminem i zaznaczyć checkbox „Przeczytałam/em i akceptuję regulamin *”

§ 7 Oferowane dostawy i metody płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
W przypadku Produktów Elektronicznych formą dostawy jest wiadomość e-mail zawierająca odnośnik pozwalający Klientowi uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać zakupiony Produkt Elektroniczny na własne urządzenie. Zakupione produkty są również dostępne na podstronach https://smuklewidelce.pl/moje-konto/orders/ i https://smuklewidelce.pl/moje-konto/downloads/

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po wcześniejszym złożeniu Zamówienia przez Klienta za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
   Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
   Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. W formularzu zamówienia Klient jest zobowiązany podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klient przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 5. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.
 6. Jeśli Klient posiada konto, powinien zalogować się na nie przed złożeniem zamówienia. Może zrobić to również po kliknięciu przycisku „Przejdź do kasy”. Jeśli Klient nie posiada konta, powinien je założyć przed złożeniem zamówienia lub po kliknięciu w przycisk „Przejdź do kasy”.
 7. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 8. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” Klient zostanie przeniesiony na stronę Pośrednika Płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Po przeprowadzeniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z podsumowaniem zamówienia.

§ 9 Produkty Elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego Produkty Elektroniczne następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.
 3. Każdy Produkt Elektroniczny dostępny w Sklepie jest dokładnie opisany. W razie wątpliwości co do wymagań technicznych, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przed dokonaniem zakupu, pisząc na adres: justyna@smuklewidelce.pl
 4. Skorzystanie z niektórych Produktów Elektronicznych może wymagać posiadania przez Klienta odpowiedniego oprogramowania. Informacja o wymaganym oprogramowaniu znajduje się w ramach wymagań technicznych, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 5. Produkty Elektroniczne mogą być dostępne w różnych wariantach. Każdemu wariantowi odpowiada inna cena każdorazowo wskazana przy danym wariancie.
 6. Rola Sprzedawcy sprowadza się do dostarczenia Produktu Elektronicznego Klientowi. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Klienta jakichkolwiek innych usług, a w szczególności usług doradczych związanych z korzystaniem z Produktu Elektronicznego. Jeśli Produkt Elektroniczny służy do dalszego wykorzystania przez Klienta, Klient korzysta z Produktu Elektronicznego samodzielnie.
 7. W przypadku Produktu Elektronicznego, jeśli Klient nie może uzyskać dostępu do zakupionego Produktu Elektronicznego lub nie może pobrać na własne urządzenie zakupionego Produktu Elektronicznego przy wykorzystaniu przesłanego mu w wiadomości e-mail odnośnika, powinien jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy, pisząc na adres: justyna@smuklewidelce.pl

§ 10 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych Produktów.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Momentem rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 4. Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wiadomość e-mail wysłana na adres: justyna@smuklewidelce.pl).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia produktów, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 8. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie odesłał produktu, Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania produktu.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produkty w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 11 Reklamacja

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. W razie stwierdzenia wady Produktu Elektronicznego, Klient powinien wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej wadzie na adres e-mail Sprzedawcy: justyna@smuklewidelce.pl. Klient zobowiązany jest przesłać opis stwierdzonej wady oraz, jeśli to możliwe, załączyć zdjęcie.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą Produktów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient będący Konsumentem, ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
  2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient, będący Konsumentem, może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl.

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu
  dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Szczegóły i sposób przetwarzania danych są dostępne tutaj w polityce prywatności w stopce strony https://smuklewidelce.pl

§ 14 Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

favicon

Skontaktuj się ze mną

Chętnie odpowiem na wszelkie pytania odnośnie kursów lub współpracy biznesowej. Jestem również obecna na Facebooku i Instagramie, więc jeśli chcesz być na bieżąco z fotografią kulinarną, zapraszam do obserwowania!